Miljöpolicy

Miljöaspekten inkluderas i varje steg av en byggnads livscykel – vid materialval, transport, byggnation, drift, förvaltning och rivning.

Vi mäter aktivt faktorer som påverkar miljön och klimatet och använder sedan den informationen för att minimera miljöpåverkan.

Vi använder oss av flera olika verktyg som bidrar till bättre kontroll och aktiva val. Genom att utveckla vår verksamhet utifrån ett miljöperspektiv sänker vi koldioxidutsläppen vid våra byggprojekt, förbättrar energieffektiviteten och använda förnybara energikällor.

Våra ätaganden

  • Med digitala verktyg kan vi energieffektivisera våra fastigheter.
  • Vi väljer att i största möjliga mån använda material som inte påverkar vår miljö negativt, håller en hög kvalitet och som håller över tid.
  • Vi arbetar ständigt med att upprätta en dialog med våra entreprenörer och samarbetspartners om betydelsen och eftersträvan att bygga så miljö- och hållbarhetsanpassat som möjligt.
  • Vi eftersträvar hela tiden miljövänliga och hållbara byggnader.

Hoivatilats hållbarhetscirkel