Registerbeskrivning enligt Personuppgiftslagen (523/99) 10 §

1. Registerförare

Suomen Hoivatilat Oyj
Lentokatu 2
90460 Uleåborg
tfn. +358 207 349 100

2. Kontaktperson för registerärenden

Frågor gällande registret kan skickas till asiakaspalvelu@hoivatilat.fi

3. Registrets namn

Hoivatilat Oyj:s marknadsföringsregister

4. Registrets användningssyfte

Marknadsregistret används för marknadsföring av Vårdlokalernas service, skötsel av kundrelationer samt byggande av partnernätverk. I marknadsföringsregistret finns kontaktuppgifter till Vårdlokalernas centrala intressegrupper.

5. Registrets datainnehåll

Registret innehåller följande data:

  • Personens namn
  • E-postadress
  • Mobilnummer
  • Företag och position
  • Företagets adressuppgifter

6. Registrets regelenliga datakällor

Data till Vårdlokalernas marknadsföringsregister samlas in via kund- och partnerrelationer, via webbplatsen samt genom allmänt tillgängliga externa datakällor som till exempel internet.

7. Regelenligt utlämnande av data

Registerföraren lämnar inte ut personuppgifter till utomstående förutom då finska myndigheter förutsätter detta.

8. Gransknings- och korrigeringsrätt avseende data

Data kan granskas, uppdateras, ändras eller raderas på begäran av personen i fråga. Begäran adresseras till asiakaspalvelu@hoivatilat.fi

9. Registrets principer för skydd

Personuppgifterna lagras konfidentiellt. Vårdlokalernas datanät och utrustning där registret finns är skyddade med brandvägg och andra nödvändiga tekniska åtgärder.

10. Vetorätt

Kunden har rätt att förbjuda användningen av personuppgifter för direktmarknadsföring.